Logo

Závěť, pohřeb a dědictví

Nestranný zdroj důležitých informací pro citlivé životní okamžiky týkající se vašich blízkých i vás.
Podstatné informace pro vás, jasně a přehledně.

Závěť

Postup v případě úmrtí bez závěti

Postup v případě úmrtí bez závěti

Pokud zůstavitel zemře bez závěti (nebo dědické smlouvy), majetek se rozdělí podle zákonné posloupnosti příslušným dědicům (jeho rodině). Jedná se o 6 zákonem daných tříd příbuzných zůstavitele od nejbližších (manžel/manželka a potomci) až po vzdálenější (praneteře a...

Jak se dědí ze zákona

Jak se dědí ze zákona

Do pozůstalosti po zůstavitelovi patří veškerý majetek a dluhy, jež měl zemřelý v okamžiku smrti. Dědic musí přijmout, nebo odmítnout dědictví celé – nelze přijmout majetek a „vzdát se“ dluhů. Pokud byl zůstavitel ženatý/vdaná, nejprve se vypořádá jmění manželů. Pokud...

Kontakt na notáře

Kontakt na notáře

Přehled notářů působících po celé ČR, kteří pomohou v záležitosti sepsání závěti a s tím souvisejících aktivit, najdete na webových stránkách Notářské komory ČR, www.nkcr.cz Konkrétně na úvodní stránce zmíněných webových stránek je k dispozici v horní liště odkaz na...

Občanský zákoník a závěť a další související informace

Občanský zákoník a závěť a další související informace

(Občanský zákoník, přepis č.89/2012 Sb, znění od 1.7.2021) Pododdíl 1 Oddíl 2 Závěť Obecná ustanovení § 1494 (1) Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám alespoň podíl na pozůstalosti, případně i...

ad

Pohřeb

Jednání s úřady po pohřbu

Jednání s úřady po pohřbu

Ve vazbě na pohřeb je třeba ještě vyřídit náležitosti v kontaktu s některými úřady, jako například: Na matriku odevzdejte dle místa úmrtí občanský průkaz zesnulého, dále kopii jeho rodného a případně oddacího listu Na příslušném dopravním inspektorátu odevzdejte...

Repatriace zesnulého do vlasti

Repatriace zesnulého do vlasti

Repatriace znamená převoz zesnulého z místa úmrtí kdekoliv ve světě zpět do České republiky, případně převoz zesnulého jiného státu z České republiky do jeho vlasti.  Pokud k úmrtí dojde v zahraničí je třeba kontaktovat příslušný zastupitelský úřad České republiky...

Komu náleží pohřebné

Komu náleží pohřebné

Sociální dávka (pohřebné) ve výši 5.000 Kč náleží osobě, která vypravila pohřeb: Mrtvě narozenému nebo nezaopatřenému dítěti Osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte (dítě ve věku do 26 let, které samo nezískává prostředky k vlastní obživě). Zemřelá osoba musí...

Pro koho je pozůstalostní důchod

Pro koho je pozůstalostní důchod

Vdovský a vdovecký důchod patří mezi tzv. pozůstalostní důchody a poskytují se ovdovělým osobám.  Vdova/vdovec má nárok na vdovský/vdovecký důchod po zesnulém (po manželovi nebo manželce), která pobírala starobní nebo invalidní důchod nebo pokud ještě nebyla příjemcem...

ad

Dědictví

Jak vyplatit spoludědice

Jak vyplatit spoludědice

Způsobů, jak vyplatit spoludědice je několik: Jednak můžete zděděnou nemovitost prodat a ze zisku vyplatit spoludědice Další možností je, že si jeden z dědiců nemovitost ponechá a vyplatí spoludědice. Pokud nemá dostatek finančních prostředků, může si na zděděnou...

Náklady spojené s dědickým řízením

Náklady spojené s dědickým řízením

Odměna pro notáře se stanovuje procentuálně, odvíjí se z hodnoty majetku zůstavitele a stanovuje jí vyhláška. Nejnižší poplatek stanovuje vyhláška na 2.000 Kč, resp.1.000 Kč v případě žádného či nepatrného majetku. Odměna notáře vychází z hodnoty dědictví: Z prvních...

Dědictví a daně

Dědictví a daně

O dědictví a odkazu se v zákoně hovoří jako o bezúplatném příjmu, jsou totiž od daně z příjmu osvobozené. Dříve uplatňovaná dědická daň přestala existovat v lednu 2014.

ad