Logo

Komu náleží pohřebné

Sociální dávka (pohřebné) ve výši 5.000 Kč náleží osobě, která vypravila pohřeb:

  • Mrtvě narozenému nebo nezaopatřenému dítěti
  • Osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte (dítě ve věku do 26 let, které samo nezískává prostředky k vlastní obživě).

Zemřelá osoba musí mít ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR.

Výše příjmů žadatele nemá při posuzování nároku na pohřebné žádný vliv.

Nárok na pohřebné zaniká, nebyl-li uplatněn ve lhůtě 1 roku ode dne pohřbení, a to na předepsaném formuláři.

Spolu s formulářem je třeba dále doložit průkaz totožnosti žadatele, rodný list dítěte nebo doklad stvrzující, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte, fakturu za vypravení pohřbu, úmrtní list zesnulé osoby, doklad o zaplacení nákladů spojených s vypravením pohřbu a doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení.

Pohřeb - obrázek

Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama