Logo

Co není součástí pozůstalosti

Na dědice nepřechází:

  • Právo na výživné náležející zůstaviteli a povinnosti jej poskytovat jinému
  • Práva, která jsou vázaná na osobu zůstavitele (rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, funkce v orgánech obchodních korporací, členství a funkce v zastupitelných orgánech státu, krajů, obcí)
  • Odpovědnost za delikt ani sankce, jako například peněžitý trest

Součást dědictví také není: právo nájmu bytu (přechází na zákonem stanovené osoby, jinak zaniká), právo nájmu hrobového místa.

Dědictví - obrázek

V den úmrtí zůstavitele zaniká:

  • Pojištění
  • Zmocnění (ledaže bylo ujednáno něco jiného)
  • Závazek z příkazu (zaniká příkazce i příkazníka)
  • Členství ve spolku (váže se na osobu člena, pokud stanovy neurčí jinak)
Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama