Logo

Jak napsat závěť

Občanský zákoník rozlišuje níže následující typy závěti:

  1. Závěť vlastnoruční (závěť holografická)

Závěť napsaná a podepsaná vlastní rukou je nejjednodušší forma závěti, která nevyžaduje přítomnost dalších osob (svědků nebo notáře). Takto sepsaná závěť může být dána také do úschovy notáře, který jí zaeviduje v Evidenci právních jednání pro případ smrti. Lze jí samozřejmě ponechat i doma nebo u někoho, komu zůstavitel důvěřuje. Nevýhoda tohoto postupu je v tom, že se o ní případně notář projednávající dědictví nemusí dozvědět. Pokud by došlo ke sporu mezi dědici, je možné, že by takto sepsaná závěť mohla obsahovat formální chyby.

      2. Závěť napsaná za účasti svědků (závěť alografická)

Závěť je možné také sepsat za účasti dvou svědků. V tom případě není třeba psát závěť vlastní rukou, stačí jí vlastní rukou podepsat. Každý svědek se pak na závěť podepíše a uvede, že je svědek a své osobní údaje (datum narození, adresu trvalého bydliště, případně další kontaktní údaje). Je třeba však dát pozor na to, že ne každý je způsobilý být svědkem.

Závěť - obrázek

Při výběru svědka je třeba brát v úvahu následující:

  • Svědek musí mít více než 18 let
  • Svědek musí být svéprávný a musí rozumět česky
  • Svědek nesmí být zmíněn v závěti
  • Svědek nesmí být příbuzný zůstavitele nebo v být jakémkoliv vztahu s dědici zmíněnými v závěti, vč.například zaměstnaneckého vztahu

Přesné znění podmínek pro svědky závěti jsou k dispozici v ustanovení §1539-1541 občanského zákoníku. 

Při podpisu závěti musí být zároveň zůstavitel i oba svědci. První podepisuje závěť zůstavitel a následně svědci.

Stejně jako u vlastnoruční závěti, i v tomto případě se doporučuje dát závěť notářovi, aby jí uschoval a zaevidoval v Evidenci právních jednání pro případ smrti. Pokud by došlo ke sporu mezi dědici, je možné, že by takto sepsaná závěť mohla obsahovat formální chyby, proto se doporučuje konzultovat toto s notářem.

      3. Závěť sepsaná notářem

O sepsání závěti je možné požádat kteréhokoliv notáře, který připraví závěť ve formě notářského zápisu. Notář Vám zaručí splnění zákonných podmínek, a tedy i platnost závěti. Zároveň notář zaeviduje sepsanou závěť do Evidence právních jednání pro případ smrti. 

      4. Závěť s úlevami 

Tento typ závěti je určen lidem, které postihly mimořádné okolnosti (například živelná pohroma) a nemají možnost sepsat poslední vůli tradičním způsobem. Platné jsou tři druhy:

  • Ústní závěť před třemi svědky (má omezenou platnost dva týdny)
  • Před starostou obce, ve které se zůstavitel momentálně nachází (má omezenou platnost tři měsíce)
  • Na palubě letadla, lodi, ve válce před velitelem vojenských jednotek (má omezenou platnost tři měsíce
Závěť - reklama
Závěť - reklama