Logo

Zjišťování velikosti dědictví

Šetření týkající se velikosti a obsahu majetku zůstavitele provádí notář. Sám přitom kontaktujte osoby, se kterými bude jednat, není nutné jej aktivně vyhledávat. 

Zásadní informace pro notáře je, zda byla sepsána závěť, dědická smlouva nebo listina o vydědění některého z dědiců. Proto také nahlíží do Centrální evidence závětí, kterou spravuje Notářská komora. Nemusí zde ale závěť najít ani v případě, že byla platně sepsána, neboť pro ni zákon nevyžaduje notářský zápis ani jinou obdobnou formu.

Další potřebné údaje notář zjišťuje kontaktováním bank a pojišťoven, nahlédnutím do katastru nemovitostí, obchodního nebo živnostenského rejstříku a dalších obdobných evidencí.

K prodloužení délky šetření může dojít v případě, že některý z dědiců je nezletilý, neboť jeho úkony musí schvalovat opatrovnický soud. Případné další prodlení může způsobit situace, kdy se část majetku zesnulého nachází v zahraničí.

Dědictví - obrázek

Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama