Logo

Kdo vydává úmrtní list

Úmrtní list je matriční doklad, který potvrzuje úmrtí zesnulého a obsahuje následující údaje:

 • Jméno a příjmení zesnulého 
 • Datum narození zesnulého
 • Místo a datum úmrtí zesnulého
 • Místo trvalého pobytu v době úmrtí
 • Informaci o manželovi nebo manželce zesnulého

Úmrtní list vydává matriční úřad (matrika), v jehož obvodu došlo k úmrtí zesnulého. 

Matrika provede zápis do knihy úmrtí, a to na základě listu o prohlídce zemřelého, který dostane od lékaře nebo zdravotnického zařízení, případně od pohřební služby, která zajišťuje pohřeb. Na základě zmíněného zápisu do knihy úmrtí, matrika vydá blízkým zesnulého úmrtní list.

Pohřeb - obrázek

Pokud došlo k úmrtí v zahraničí, je třeba požádat na jakémkoliv matrice v ČR nebo na zastupitelském úřadě v ČR v zahraničí o zápis do knihy úmrtí. Tento zápis provádí zvláštní matrika v Brně.

Matrika vydá úmrtní list:

 • Manželovi nebo manželce
 • Rodičům, prarodičům, vnukům nebo sourozenců
 • Zplnomocněným zástupcům zesnulého
 • Osobě, která na vydání úmrtního listu prokáže právní zájem nebo která žila se zesnulým v době jeho úmrtí ve společné domácnosti nebo zajišťuje pohřeb

Pro vyzvednutí úmrtního listu je třeba předložit:

 • Doklad o prokázání totožnosti
 • Veřejnou listinu (např. rodný list, oddací list) nebo jiný dokument, ze kterého bude možné odvodit, že se úmrtí týká vaší rodiny
 • Případně ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Výše uvedené může za vás vyřídit na matrice také vybraná pohřební služba.

Matrika vydá úmrtní list do 30 dnů od chvíle, kdy matriční úřad obdržel list o prohlídce zesnulého.

Za vydání úmrtního listu se neplatí žádný poplatek.

Pohřeb - reklama
Pohřeb - reklama