Logo

Závěť, pohřeb a dědictví

Nestranný zdroj důležitých informací pro citlivé životní okamžiky týkající se vašich blízkých i vás.
Podstatné informace pro vás, jasně a přehledně.

Závěť

Kdo je nepominutelný dědic

Kdo je nepominutelný dědic

Při koncipování závěti je třeba mít na vědomí práva tzv.nepominutelných dědiců. Těmi jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Není podstatné, jestli nepominutelní dědicové pocházejí z jednoho nebo více manželství nebo jak intenzivní vztah s ním...

Souvislosti podmíněného dědictví

Souvislosti podmíněného dědictví

Občanský zákoník umožňuje zapsat do závěti i tzv. vedlejší doložky – podmínky, doložky času nebo příkaz. Podmínkami se rozumí takové události, u kterých není jisté, zda v budoucnu nastanou nebo ne. Podmínky se v praxi dělí na odkládací a rozvazovací. V případě...

Cena za sepsání závěti notářem

Cena za sepsání závěti notářem

Cena za tento úkon je stanovena vyhláškou ministerstva spravedlnosti a činí 1.500 Kč. Pokud je notář plátce DPH, je třeba k této ceně připočíst DPH ve výši 21%. Pokud je závěť složitá, má větší množství odkazů nebo podmínek, může notář svou odměnu zvýšit až na...

Jak lze zrušit závěť

Jak lze zrušit závěť

Jelikož závěť představuje zmiňovaný odvolatelný jednostranný projev vůle, má zůstavitel právo závěť kdykoliv zrušit. Pokud byla závěť sepsána vlastnoručně, stačí, když jí zůstavitel zničí. Další možností je sepsání zcela nové závěti. V tomto případě ovšem platí, že by...

Jak předejít zpochybnění závěti

Jak předejít zpochybnění závěti

Pokud se zůstavitel obává, že by rukou psaná závěť mohla být zpochybněna, lze tomu předejít následujícími kroky: Závěť je psaná stylem, jakým zůstavitel píše obvykle. Jestliže celý život zůstavitel píše psacím stylem, tak by jí měl napsat také tak. Závěť by měla být...

Jak dále můžete darovat majetek

Jak dále můžete darovat majetek

Dědická smlouva Dědickou smlouvou můžete věnovat celý majetek nebo jeho část člověku nebo organizaci, se kterým smlouvu uzavřete. Výhodou tohoto postupu je, že se na využití daru dohodnou obě strany předem. Dědickou smlouvou zůstavitel ustanovuje druhou stranu smlouvy...

ad

Pohřeb

Kdy uspořádat pohřeb

Kdy uspořádat pohřeb

Pohřeb se obvykle koná do 1 až 2 týdnů po úmrtí zesnulého. Přesná lhůta není dána, záleží hlavně na tom, jak se vše stihne vyřídit a zorganizovat a jak typ obřadu zvolíte. Pokud se jedná o pohřeb do země je obvyklou dobou do 1 týdne od úmrtí zesnulého. Pokud chcete na...

Kdy se vypravuje sociální pohřeb

Kdy se vypravuje sociální pohřeb

Pokud nikdo z pozůstalých nezajistí pohřeb, a to do 96 hodin od úmrtí zesnulého, tak povinnost zajistit pohřeb přechází na obec. Ta musí ze zákona zajistit důstojný pohřeb i pietu.  Pokud se tak stane a vše musí zajistit obec, tak v tom případě obec má právo na úhradu...

Kdo zajistí parte a jeho obsah

Kdo zajistí parte a jeho obsah

Parte je tradiční způsob komunikace úmrtí zesnulého, a to vůči příbuzným, přátelům či blízkým osobám zesnulého. Parte, co by úmrtní oznámení, se obvykle rozesílá před pohřbem.  Výrobu parte může zajistit pohřební služba. Na parte se píší základní informace o skonání...

Pohřeb a pracovní volno

Pohřeb a pracovní volno

Dle platné legislativy mají pozůstalí možnost čerpat pracovní volno v souvislosti s pohřbem, a to s náhradou mzdy: 3 dny placeného volna lze čerpat v případě úmrtí manžela/manželky, druha/družky nebo dítěte 1 den placeného volna k účasti na pohřbu rodiče a sourozence,...

Kdo pronáší smuteční řeč

Kdo pronáší smuteční řeč

Pokud se rozhodnete pro poslední rozloučení v obřadní síni nebo v kostele, tak jeho součástí bývá obvykle smuteční řeč, která zavzpomíná na zesnulého, připomene důležité události v jeho životě a úspěchy, které za život dosáhl. Z hlediska organizace posledního...

Nepsaná etiketa pohřbu

Nepsaná etiketa pohřbu

Etiketa posledního rozloučení není pevně dána, ale i v této citlivé situace existují určitá nepsaná pravidla, které je taktní respektovat. Průběh pohřbu Aranžmá posledního rozloučení může mít různou formu, a to buď dle přání zesnulého nebo pozůstalých. Přesto ale lze...

ad

Dědictví

Jak se oceňuje majetek zesnulého

Jak se oceňuje majetek zesnulého

Veškerý majetek včetně dluhů se vyčísluje k datu úmrtí zesnulého, přičemž je vždy nutné zjistit obvyklou cenu majetku, který po sobě zanechal.  Obvykle není třeba znaleckých posudků, tedy v případě, že je dojde k souhlasnému prohlášení dědiců. Někdy je však třeba...

Dědictví a bankovní účet

Dědictví a bankovní účet

V případě úmrtí zesnulého obvykle pozůstalí informují banku zesnulého pozůstalí, případně se banky tuto informaci dozví od ČSSZ nebo od notáře. Do druhého dne se účty zablokují a má k nim přístup pouze disponent, pokud byl stanoven zesnulým a má oprávnění disponovat...

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů

SJM neboli společné jmění manželů vzniká automaticky ze zákona okamžikem uzavření manželství. Majetek, ale i dluhy, které jste nabyli během manželství, tedy od svatby až do okamžiku rozvodu manželství nebo úmrtí jednoho z partnerů, je až na výjimky společný.  Majetek...

Dědictví a nesezdané páry

Dědictví a nesezdané páry

V případě nesezdaného soužití, nejčastěji druh a družka, je třeba myslet na to, že pokud jeden z partnerů má děti a nesepíše závěť nebo jiné pořízení pro případ úmrtí, tj.dědickou smlouvu nebo dovětek, budou dědit ze zákona děti (popřípadě další potomci), a ne druh...

Dědictví a nezletilý dědic

Dědictví a nezletilý dědic

V případě, že dědicem je nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, nemá procesní způsobilost je v jednání se soudem nejčastěji zastoupeno zákonnými zástupci, pokud to nevylučuje střet zájmů. Případně lze pro tento účel jmenovat opatrovníkem: Osobu blízkou...

Jak řešit zadlužené dědictví

Jak řešit zadlužené dědictví

Jistá míra dluhů se v rámci dědictví vyskytuje často a i o ně se dědicové dělí. Nedoplacená hypotéka nebo spotřebitelský úvěr nemusí být překážkou, pokud hodnota majetku zůstavitele dluhy nepřevyšuje. Dědicové ovšem nejsou povinni dědictví přijmout, a to ať už s dluhy...

ad