Logo

Jaké jsou náležitosti závěti

Zákonem není určena jednotná forma závěti. Aby byla závěť platná, měla by však obsahovat následující náležitosti:

  1. Jméno a příjmení zůstavitele
  2. Datum narození a trvalé bydliště zůstavitele
  3. Srozumitelnou a jednoznačnou formulaci, která zahrnuje ustanovení konkrétních dědiců a jaké je jejich dědictví = majetek, věci a případně přesné podíly a práva, která jim mají připadnout. V tomto případě se doporučuje konkrétně vymezit, charakterizovat toto dědictví. Např.u nemovitosti přesně zmínit adresu, příp.základní údaje z katastru nemovitostí, u účtů zmínit přesně číslo účtu, u automobilu například údaje z technického průkazu, tedy aby nebylo následně pochyb, co konkrétně zůstavitel zamýšlel při sepsání závěti a zamezilo se nedorozuměním
  4. Datum (den, měsíc, rok), kdy byla podepsána
  5. Vlastnoruční podpis zůstavitele

Hlavní obsahovou náležitostí závěti je určení jednoho či více dědiců a jejich podílů na pozůstalosti, přičemž určení dědice je osobním právem zůstavitele. Není tedy možné, aby zůstavitel pověřil osobu, která by v případě jeho smrti určila dědice.

Závěť - obrázek

Závěť - reklama
Závěť - reklama