Logo

Závěť, pohřeb a dědictví

Nestranný zdroj důležitých informací pro citlivé životní okamžiky týkající se vašich blízkých i vás.
Podstatné informace pro vás, jasně a přehledně.

Závěť

Základní informace o závěti

Základní informace o závěti

Závěť po právní stránce představuje odvolatelný jednostranný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ svého úmrtí ustanoví jednu nebo více osob za své dědice, čímž jim zůstaví (odkáže) celou pozůstalost, nebo podíl na ní, a případně odkaz. Závěť je nadřazena zákonné...

Proč sepsat závěť

Proč sepsat závěť

Sepsání závěti umožňuje zůstaviteli zajistit před smrtí své majetkové záležitosti a ustanovit jednu nebo více osob jako své dědice. Zároveň se tak dá předejít rozdělení pozůstalosti podle zákonem stanovené posloupnosti dědických tříd, do kterých se dělí dle zákona...

Kdo může pořídit závěť

Kdo může pořídit závěť

Pořídit závěť může pouze plně svéprávná fyzická osoba, zákon však připouští výjimky, viz informace níže. Člověk se stává plně svéprávným dovršením zletilosti v osmnáctém roku věku. Závěť v jakékoliv formě může sepsat i nezletilý, pokud dovršil věku šestnácti let a...

Jak napsat závěť

Jak napsat závěť

Občanský zákoník rozlišuje níže následující typy závěti: Závěť vlastnoruční (závěť holografická) Závěť napsaná a podepsaná vlastní rukou je nejjednodušší forma závěti, která nevyžaduje přítomnost dalších osob (svědků nebo notáře). Takto sepsaná závěť může být dána...

Jaké jsou náležitosti závěti

Jaké jsou náležitosti závěti

Zákonem není určena jednotná forma závěti. Aby byla závěť platná, měla by však obsahovat následující náležitosti: Jméno a příjmení zůstavitele Datum narození a trvalé bydliště zůstavitele Srozumitelnou a jednoznačnou formulaci, která zahrnuje ustanovení konkrétních...

Vzory vlastnoručně sepsané závěti

Vzory vlastnoručně sepsané závěti

ZÁVĚŤ Já, níže podepsaná JMÉNO PŘÍJMENÍ, nar. DATUM, bytem ADRESA, pořizuji pro případ své smrti tuto závěť.  Veškerý svůj majetek zůstavuji JMÉNO PŘÍJMENÍ, nar. DATUM, bytem ADRESA.  Současně výše uvedenému dědici JMÉNO PŘÍJMENÍ nařizuji, aby JMÉNO PŘÍJMENÍ, nar....

ad

Pohřeb

Jak postupovat při úmrtí

Jak postupovat při úmrtí

Úmrtí blízké osoby je pro všechny pozůstalé velmi bolestivé. Přesto je potřeba se postarat o další nutné kroky. Abychom Vám tuto náročnou životní situaci ulehčili, předkládáme několik informací, které mohou pomoci. Při úmrtí doma nebo na veřejném prostranství Je nutné...

Kdo vydává úmrtní list

Kdo vydává úmrtní list

Úmrtní list je matriční doklad, který potvrzuje úmrtí zesnulého a obsahuje následující údaje: Jméno a příjmení zesnulého  Datum narození zesnulého Místo a datum úmrtí zesnulého Místo trvalého pobytu v době úmrtí Informaci o manželovi nebo manželce zesnulého Úmrtní...

Jak a kde objednat pohřeb

Jak a kde objednat pohřeb

Výběr pohřební služby je na uvážení rodinných příslušníků. I když k úmrtí došlo v zdravotnickém zařízení nebo na ulici nebo lékaři zavolali pohřební službu, je možné pohřeb nechat zařídit v jiné vybrané pohřební službě, kteří mohou být například organizováni...

Způsoby pohřbívání

Způsoby pohřbívání

V České republice jsou povoleny následující dva způsoby pohřbení: Zpopelněním v krematoriu (kremace) Pohřeb s uložením zesnulého v rakvi do země, tj.do hrobu či hrobky V současné společnosti je nejčastějším způsobem pohřbu - zpopelnění. Zpopelnění se děje žhavým...

Jaké jsou ceny pohřbů

Jaké jsou ceny pohřbů

Podstatným tématem, který ovlivní náklady na pohřeb a ostatní kroky s tím související, je rozhodnutí o způsobu pohřbu zesnulého, přičemž obvyklé jsou následující možnosti: Zpopelnění (kremace), které muže být s obřadem nebo bez Pohřeb s uložením zesnulého do země, tj....

Jak zajistit hrobové místo

Jak zajistit hrobové místo

Mimo organizaci pohřbu a smutečního obřadu je třeba ještě zajistit také místo na hřbitově, kde bude zesnulý uložen. V případě kremace, to bude pravděpodobně urnový hrob. V případě pohřbu do země, je třeba vyřídit ještě nájem hrobového místa, který domluvíte přímo...

ad

Dědictví

Co je dědická smlouva

Co je dědická smlouva

Dědická smlouva je dvoustranný právní akt mezi zůstavitelem a dědicem/odkazovníkem, která je uzavřena pro případ úmrtí zůstavitele. Dědická smlouva musí být uzavřena ve formě veřejné listiny – notářského zápisu. Dědická smlouva má nejvyšší právní váhu v případě úmrtí...

Co tvoří pozůstalost

Co tvoří pozůstalost

Pozůstalost tvoří celé jmění zůstavitele, kromě nevymahatelných osobních práv a povinností. Jde tedy o souhrn veškerého majetku a také případně dluhů zůstavitele, které se zjišťují v rámci řízení o pozůstalosti (dědického řízení). Ve vztahu k dědici/dědicům hovoříme o...

Co není součástí pozůstalosti

Co není součástí pozůstalosti

Na dědice nepřechází: Právo na výživné náležející zůstaviteli a povinnosti jej poskytovat jinému Práva, která jsou vázaná na osobu zůstavitele (rodičovská odpovědnost, vyživovací povinnost, funkce v orgánech obchodních korporací, členství a funkce v zastupitelných...

Jak probíhá dědické řízení

Jak probíhá dědické řízení

Dědické řízení se zahajuje úmrtím zůstavitele tak, že matrika předloží soudu úmrtní list. Soud podle místa úmrtí zesnulého určí notáře. Ten bude hlavní osobou v rámci řízení, jelikož bude projednávat a vydávat usnesení týkající se dědictví po zesnulém zůstavitelovi....

Dohoda o vypořádání dědictví

Dohoda o vypořádání dědictví

Dohoda o vypořádání dědictví nebo také dědická dohoda představuje ujednání všech dědiců, kteří stanoví, na kterého z dědiců z pozůstalosti přejdou jednotlivá práva, popřípadě také jednotlivé závazky zůstavitele.  Dohoda se uzavírá v rámci dědického řízení (před tím...

Zjišťování velikosti dědictví

Zjišťování velikosti dědictví

Šetření týkající se velikosti a obsahu majetku zůstavitele provádí notář. Sám přitom kontaktujte osoby, se kterými bude jednat, není nutné jej aktivně vyhledávat.  Zásadní informace pro notáře je, zda byla sepsána závěť, dědická smlouva nebo listina o vydědění...

ad